Polityka prywatności

Niniejszym zawiadamiamy Cię, że przetwarzamy twoje dane osobowe , które są zbierane w ramach zawierania i realizowania umowy o zaopatrzenie w wodę.

I. Postanowienia ogólne.

1. Administratorem Danych Osobowych jest Polska Fabryka Wódek OLD DISTILLERY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chmielna 8/1, 61 – 454 Poznań, Rejestr Przedsiębiorców KRS 0000358328, NIP: 7831659946, kapitał zakładowy 1.000.000 PLN .
2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

1) przetwarzane zgodnie z prawem,
2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych.

Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane w następujących celach:

1) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit.b RODO);
2) optymalizacji obsługi odbiorców naszych usług na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) badania satysfakcji odbiorców i określana jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) w celu dobierania przez nas usług pod kątem potrzeb odbiorców, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
6) gdy jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesiy publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
7) na podstawie zgody wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Zakres zbierania danych

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

1) imię i nazwisko, nazwa firmy,
2) adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),
3) numer telefonu,
4) numer NIP,
5) adres e-mail.

2. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

1) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
2) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
3) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

IV. Odbiorcy danych.

Dane osobowe są udostępnianie przez Administratora Danych Osobowych jego upoważnionym pracownikom oraz podmiotom, którym przekazano dane na podstawie umów o powierzenie danych, w zakresie w jakim Administrator Danych Osobowych korzysta z ich usług dla zapewnienia obsługi i stałego świadczenia usług. Wśród wyżej wymienionych podmiotów znajdują się:

1) podmioty zapewniające obsługę księgową i prawną;
2) podmioty zapewniające usługę windykacyjną;
3) podmioty obsługujące systemy informatyczne;
4) podmioty zapewniające Administratorowi Danych Osobowych obsługę techniczną/serwisową;
5) podmioty świadczące usługi marketingowe oraz promocyjne;
6) podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator Danych Osobowych nie przekazuje Państwa danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych osobowych.

1. Dane osobowe pozyskane w celu zawarcia umowy oraz dane pozyskane w związku z zawarciem umowy Administrator Danych Osobowych przetwarza do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
2. Podstawowe dane kontaktowe, odnośnie których Odbiorca lub osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, Administrator Danych Osobowych przechowuje do czasu, aż Odbiorca lub osoba, której dane dotyczą, cofnie zgodę na ich przetwarzanie.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:

1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) Prawo do usunięcia danych;
Jeżeli osoba twierdzi, że nie ma podstaw do tego, aby Administrator Danych Osobowych przetwarzał jej dane, może żądać, aby je usunął.
4) Prawo ograniczenia przetwarzania danych
Osoba może zażądać, aby Administrator Danych Osobowych ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z nią działań, jeżeli zdaniem osoby Administrator Danych Osobowych ma nieprawidłowe dane na jej temat lub przetwarza je bezpodstawnie.
5) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, co będzie wiązało się z zaprzestaniem przetwarzania danych w tym celu. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Osoba powinna wówczas wskazać swoją szczególną sytuację, która jej zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem. W takiej sytuacji Administrator Danych Osobowych przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że podstawy przetwarzania danych przez Administratora Danych Osobowych są nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą, lub są niezbędne Administratorowi Danych Osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń.
6) Prawo do przenoszenia danych.
7) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli osoba, które dane dotyczą, uważa, że Administrator Danych Osobowych przetwarza jej dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
8) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator Danych Osobowych, przetwarza na podstawie jej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie jej zgody przed jej wycofaniem.

2. W celu realizacji uprawnień, należy skontaktować się poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na adres e –mail: biuro@old-distillery.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie I.

VIII. Pliki „Cookies”

1. Strona Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie osoby, które dane dotyczą, ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach strony stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

1) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
2) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby, której dane dotyczą, przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez osobę, której dane dotyczą.
3) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji osoby, które dane dotyczą, w zakresie zawartości strony, lepiej zorganizować jej układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony przez osoby, których dane dotyczą, typie strony, z jakiej osoba, której dane dotyczą, została przekierowana, oraz liczbie odwiedzin i czasie jej wizyty na stronie Administratora. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych osoby, której dane dotyczą, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

IX. Postanowienia końcowe

1. Podanie danych, o których mowa w rozdziale IV jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i realizacji umowy. W przypadku niepodania danych zawartych w wyżej wymienionym wniosku Administrator Danych może odmówić zawarcia umowy.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego oraz unijnego.